Dokumentacja API Statystyki NFZ - Świadczenia wersja 1.1

Regulamin API Statystyki NFZ - Świadczenia

Regulamin API Statystyki NFZ - Świadczenia, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki korzystania przez Usługobiorców z usługi API Statystyki NFZ - Świadczenia, świadczonej drogą elektroniczną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, umożliwiającej zdalny dostęp do danych znajdujących się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dane udostępniane są poprzez REST-owe API w formacie JSON oraz XML. Korzystanie z usługi API Statystyki NFZ - Świadczenia możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Usługodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
 2. Usługobiorca – użytkownik korzystający z API Statystyki NFZ - Świadczenia .
 3. API Statystyki NFZ - Świadczenia - usługa sieciowa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnianiu danych znajdujących się w bazie Statystyki NFZ - Świadczenia. Usługa umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych.
 4. Baza Statystyki NFZ - Świadczenia – zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujący statystyki świadczeń opieki zdrowotnej w wymiarze ogólnym, rozliczeniowym, medycznym oraz przekrojowym, które dotyczą produktów z katalogu:
  • JGP
  • Świadczenia odrębne,
  • Świadczenia do sumowania,
  • Świadczenia radioterapii,
  • Świadczenia wysokospecjalistyczne.
 5. Dane, o których mowa w ust. 4, przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawców mających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (np. szpitale, poradnie specjalistyczne).
 6. Oprogramowanie – zewnętrzny system teleinformatyczny będący we władaniu Usługobiorcy, który wykorzystuje API Statystyki NFZ - Świadczenia .

II. Zasady korzystania z API Statystyki NFZ - Świadczenia

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z API Statystyki NFZ - Świadczenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu (wraz z późniejszymi zmianami).
 2. API Statystyki NFZ - Świadczenia nie może być wykorzystywane przez Usługobiorców do innych celów niż wskazanych w Regulaminie, a w szczególności do celów funkcjonowania Oprogramowania, które mogłyby:
  1. naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym prawa osób trzecich,
  2. naruszać dobre obyczaje,
  3. wprowadzać użytkowników Internetu w błąd,
  4. działać złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek podmiotu.
 3. Niedozwolone są̨ działania mogące doprowadzić do „przeciążenia” API Statystyki NFZ - Świadczenia bądź́ jej nieprawidłowego działania.
 4. Niedozwolone jest modyfikowanie danych przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca wykorzystujący Oprogramowanie API Statystyki NFZ - Świadczenia obowiązany jest jednocześnie do informowania o źródle pochodzenia danych poprzez wskazanie adresu https://api.nfz.gov.pl/.
 6. Usługodawca obowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby zestaw metod API Statystyki NFZ - Świadczenia dostępnych dla Usługobiorców był wolny od błędów, z zastrzeżeniem, iż użytkowanie usługi odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy na podstawie dokumentacji, opisu i informacji udostępnionej przez Usługodawcę.8. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa API Statystyki NFZ - Świadczenia, lub naruszenia w inny sposób niniejszego Regulaminu oraz innych działań na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady Usługobiorcy.

III. Limity

 1. API Statystyki NFZ - Świadczenia posiada zaimplementowane mechanizmy limitowania ustawione na 10 zapytań na sekundę per jeden adres IP.

IV. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do API Statystyki NFZ - Świadczenia, prowadzenia prac konserwacyjnych oraz innych działań́ mogących powodować́ czasową niedostępność́ lub utrudnienia w korzystaniu z API Statystyki NFZ - Świadczenia.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę̨ lub osoby trzecie korzystające z API Statystyki NFZ - Świadczenia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do API Statystyki NFZ - Świadczenia wynikający z niezgodnego ze specyfikacją techniczną wykorzystywania API Statystyki NFZ - Świadczenia.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym praw osób trzecich wynikłych z korzystania API Statystyki NFZ - Świadczenia spoczywa na Usługobiorcy.
 5. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących API Statystyki NFZ - Świadczenia ponosi Usługobiorca.

V. Kontakt

Zgłoszenia dotyczące API Statystyki NFZ - Świadczenia prosimy kierować́ na adres api@nfz.gov.pl (podając w temacie: API Statystyki NFZ - Świadczenia Pomoc).