Dokumentacja API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych wersja 1.0

Regulamin API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych

Regulamin API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki korzystania przez Usługobiorców z usługi API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych, świadczonej drogą elektroniczną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, umożliwiającej zdalny dostęp do danych znajdujących się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dane udostępniane są poprzez REST-owe API w formacie JSON oraz XML. Korzystanie z usługi API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
 2. Usługobiorca – użytkownik korzystający z API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych.
 3. API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych - usługa sieciowa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnianiu danych znajdujących się w bazie Statystyki NFZ – Leki w Programach Lekowych. Usługa umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych.
 4. Baza Statystyki NFZ – Leki w Programach Lekowych – zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujący statystyki wartości refundacji leków w programach lekowych w podziale na: substancje czynne, płeć i grupy wiekowe pacjentów.
 5. Dane, o których mowa w ust. 4, przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawców mających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (np. szpitale, poradnie specjalistyczne).
 6. Oprogramowanie – zewnętrzny system teleinformatyczny będący we władaniu Usługobiorcy.

II. Zasady korzystania z API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych oznacza akceptację niniejszego Regulaminu (wraz z późniejszymi zmianami).
 2. API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych nie może być wykorzystywane przez Usługobiorców do funkcjonowania Oprogramowania, które mogłyby:
  1. naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym prawa osób trzecich;
  2. naruszać dobre obyczaje;
  3. wprowadzać użytkowników w błąd;
  4. działać złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek podmiotu.
 3. Niedozwolone są̨ działania mogące doprowadzić́ do „przeciążenia” API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych bądź jej nieprawidłowego działania.
 4. Niedozwolone jest modyfikowanie danych przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca wykorzystujący Oprogramowanie API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych obowiązany jest jednocześnie do informowania o źródle pochodzenia danych poprzez wskazanie adresu https://api.nfz.gov.pl/.
 6. Usługodawca obowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby zestaw metod API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych dostępnych dla Usługobiorców był wolny od błędów, z zastrzeżeniem, iż użytkowanie usługi odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy na podstawie dokumentacji, opisu i informacji udostępnionej przez Usługodawcę.
 7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych, lub naruszenia w inny sposób niniejszego Regulaminu oraz innych działań na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady Usługobiorcy.

III. Limity

 1. API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych posiada zaimplementowane mechanizmy limitowania ustawione na 10 zapytań na sekundę per jeden adres IP.

IV. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych, prowadzenia prac konserwacyjnych oraz innych działań́ mogących powodować́ czasową niedostępność́ lub utrudnienia w korzystaniu z API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę̨ lub osoby trzecie korzystające z Statystyki NFZ - Świadczenia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych wynikający z niezgodnego ze specyfikacją techniczną wykorzystywania API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym praw osób trzecich wynikłych z korzystania API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych spoczywa na Usługobiorcy.
 5. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych ponosi Usługobiorca.

V. Kontakt

Zgłoszenia dotyczące API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych prosimy kierować́ na adres api@nfz.gov.pl (podając w temacie: API Statystyki NFZ - Leki w Programach Lekowych Pomoc).