Dokumentacja API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna wersja 1.0

Informacje ogólne

Budowa API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna zrealizowana została w ramach projektu „Otwarte Dane – dostęp, standard, edukacja” w ramach programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Swagger i API Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna

W celu ułatwienia korzystania z API Statystki NFZ - Refundacja Apteczna zdecydowaliśmy się dodać do dokumentacji Swagger UI. Jest to narzędzie umożliwiające w prosty sposób wizualizację i interakcję z zasobami API bez konieczności implementowania. Narzędzie dostępne jest w menu w sekcji Swagger

Standardowy mechanizm wyszukiwania danych

API Statystki NFZ - Refundacja Apteczna oferuje mechanizmy wyszukiwania z filtrowaniem pełnotekstowym po konkretnych polach oraz stronicowanie. Wszystkie parametry wyszukiwania podaje się w części query zaraz po przeszukiwanym zasobie porzedzając go znakiem pytajnika.(?)

Podaczas wyszukiwania w cześci query możemy używać standardowych pól:

page - numer strony wyników do zwrócenia. Strony numerowane są od 1. Domyślna ilość wyników na stronie opisana jest w dokumentacji Swagger UI.

limit - ilość wyników zróconych na stronie. Wartości domyślne i maksymalne zostały opisane szczegółowo w dokumentacji Swagger UI.

format - określa format zwracanych wyników. Domyślnie dane zwracane są w formacie json — JavaScript object notation.

Pozostałe pola filtrowania pełnetekstowego opisuje szczegółowo dokumentacja Swagger UI dla każdego przeszukiwanego zasobu.

Zasoby

Dane statystyczne zostały podzielone na trzy główne sekcje

Refundacja apteczna

W teje sekcji znajduje się 8 zasobów zwracających dane statystyczne dotyczące wykonań refundacji aptecznych.

Zasób zwraca listę wykonań refundacji aptecznych zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca obiekt provisions-data (SwaggerUi).

Zasób zwraca listę wykonań refundacji aptecznych według największej liczby opakowań (top 10) zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca listę obiektów provision (SwaggerUi).

Zasób zwraca listę wykonań refundacji aptecznych o największej kwocie refundacji (top 10) zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca listę obiektów provision (SwaggerUi).

Zasób zwraca listę wykonań refundacji aptecznych w podziale na miesiące zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca listę obiektów monthly-provision (SwaggerUi).

Zasób zwraca listę wykonań refundacji aptecznych w podziale na lata zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca listę obiektów yearly-provision (SwaggerUi).

Zasób zwraca listę wykonań refundacji aptecznych w podziale na grupy ATC zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca listę obiektów atc-provision (SwaggerUi).

Zasób zwraca informacje o dostępnym zakresie dat dla których dostępne są dane słownikowe. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca obiekt available-periods (SwaggerUi).

Słowniki

W teje sekcji znajduje się 8 zasobów zwracających dane statystyczne dotyczące wykonań refundacji aptecznych.

Zasób słownikowy zwraca nazwy grup ATC zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca obiekt atc (SwaggerUi).

Zasób słownikowy zwraca nazwy porduktów leczniczych zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca obiekt medicine-product (SwaggerUi).

Zasób słownikowy zwraca nazwy substancji aktywnych zgodnie z wybranymi parametrami wyszukiwania. Wynik żądania zgodnie ze strukturą zwraca obiekt active-substance (SwaggerUi).

Info

W sekcji "Info" znajduje się zasób zwracający aktualną wersję API.

Struktura danych

Dane z API zwracane są zgodnie ze standardem JSON API. W każdej odpowiedzi znajduje się co najmniej jedna z poniższych sekcji:

z zastrzeżeniem, że data i errors nie mogą wystąpić razem w jednej odpowiedzi.

Ponieważ zasoby zwracające listę wyników są stronicowane (25 wyników na stronę), dodatkowo w odpowiedziach dodawana jest sekcja links, ułatwiająca poruszanie się po API (HATEOAS).

Dostępnych w sekcji jest 5 linków:

 • first - do pierwszej strony wyników,
 • prev - do następnej strony wyników,
 • self - do aktualnej strony wyników,
 • next - do następnej strony wyników,
 • last - do ostaniej strony wyników,

Na przykład poniższe żądanie:

https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-ra/sections?section=ocz&api-version=1.0

zwróci listę sekcji JGP zawierających fragment "ocz":

{
  "meta": {
    "@context": "/schemas/#section",
    ...
    "count": 2,
    "page": 1,
    "limit": 10
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/sections?page=1&limit=10§ion=ocz",
    "prev": null,
    "self": "/sections?page=1&limit=10§ion=ocz",
    "next": null,
    "last": "/sections?page=1&limit=10§ion=ocz"
  },
  "data": [
    "B - Choroby oczu",
    "L - Choroby układu moczowo-płciowego"
  ]
}
  

Należy zwrócić uwagę na link prev, który nie zawiera żadnej wartości (null). Spowodowane jest to użyciem domyślnych wartości paramterów (ponieważ ich nie przekazano). Domyślnie parametr page = 1, dlatego opdowiedź z API zawiera pierwszą stronę wyników dla której poprzednia nie istnieje.

data

Sekcja data zawiera dane pasujące do kryteriów wyszukiwania. W tej sekcji możemy odnaleźć różnego rodzaju struktury w zależności od przeszukiwanego zasobu.

Przykład opowiedzi na zapytanie wyszukujące dane statystyczne dot. refundacji produktu leczniczego o nazwie clexane

https://api.nfz.gov.pl/app-stat-api-ra/provisions?page=1&limit=10&format=json&medicineProduct=clexane


{
  "meta": {
    "@context": "/schemas/#provisions-data",
    ...
    "count": 19,
    "page": 1,
    "limit": 10
    ...
  },
  "links": {
    "first": "/provisions?page=1&limit=10&format=json&medicineProduct=clexane",
    "prev": null,
    "self": "/provisions?page=1&limit=10&format=json&medicineProduct=clexane",
    "next": null,
    "last": "/provisions?page=1&limit=10&format=json&medicineProduct=clexane",
    "related": null
  },
  "data": {
    "sums": {
      "quantity": 3364249.0174,
      "refund": 357125607.33,
      "donation": 2379699.45,
      "contribution-of-patient": 90936364.2,
      "value": 450441670.98
    },
    "data": [
      {
        "type": "provision",
        "attributes": {
          "medicine-product": "Clexane",
          "international-name": "Enoxaparinum natricum",
          "code": "05909990048427",
          "dose": "4000 j.m. (40 mg)/0,4 ml",
          "pack": "10 amp.-strzyk. 0,4 ml",
          "quantity": 2217173.31741,
          "refund": 190403118.04,
          "donation": 1015737.12,
          "contribution-of-patient": 59667385.7,
          "value": 251086240.86
        }
      },
      {
        "type": "provision",
        "attributes": {
          "medicine-product": "Clexane",
          "international-name": "Enoxaparinum natricum",
          "code": "05909990774821",
          "dose": "6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml",
          "pack": "10 amp.-strzyk. 0,6 ml",
          "quantity": 648624.39999,
          "refund": 85210502.83,
          "donation": 736126.5,
          "contribution-of-patient": 15685913.05,
          "value": 101632542.38
        }
      },
      {
        "type": "provision",
        "attributes": {
          "medicine-product": "Clexane",
          "international-name": "Enoxaparinum natricum",
          "code": "05909990775026",
          "dose": "8000 j.m. (80 mg)/0,8 ml",
          "pack": "10 amp.-strzyk. 0,8 ml",
          "quantity": 381860.6,
          "refund": 65650838.92,
          "donation": 443258.11,
          "contribution-of-patient": 10263954.59,
          "value": 76358051.62
        }
      },
      {
        "type": "provision",
        "attributes": {
          "medicine-product": "Clexane",
          "international-name": "Enoxaparinum natricum",
          "code": "05909990774920",
          "dose": "10 000 j.m. (100 mg)/ml",
          "pack": "10 amp.-strzyk. 1 ml z igłą",
          "quantity": 61200.7,
          "refund": 13585423.56,
          "donation": 140452.79,
          "contribution-of-patient": 4397569.51,
          "value": 18123445.86
        }
      },
      {
        "type": "provision",
        "attributes": {
          "medicine-product": "Clexane",
          "international-name": "Enoxaparinum natricum",
          "code": "05909990048328",
          "dose": "2000 j.m. (20 mg)/0,2 ml",
          "pack": "10 amp.-strzyk. 0,2 ml",
          "quantity": 55389,
          "refund": 2275566.05,
          "donation": 44124.93,
          "contribution-of-patient": 921541.35,
          "value": 3241232.33
        }
      },
      {
        "type": "provision",
        "attributes": {
          "medicine-product": "Clexane",
          "international-name": "Enoxaparinum natricum",
          "code": "05909990774814",
          "dose": "6000 j.m. (60 mg)/0,6 ml",
          "pack": "2 amp.-strzyk. 0,6 ml",
          "quantity": 1,
          "refund": 157.93,
          "donation": 0,
          "contribution-of-patient": 0,
          "value": 157.93
        }
      }
      ]
  }
}
    
  

Lista wszystkich możliwych schematów zwracanych w sekcji data została opisana w osobnej sekcji dokumentacji - Schematy.

errors

Podczas pracy z API można natrafić na błędy, które w sposób zgodny ze standardem zawierają możliwie jak najwięcej informacji, ułatwiających rozwiązanie problemu.

Przykładowy błąd zwracany w przypadku gdy nie zostanie przekazany wymagany paramter (case):

{
 "errors": [
  {
   "id": "bf99b2fa-8b84-4488-9e6f-85e324dea9ff",
   "errorr-result": "Cannot return results",
   "errorr-reason": "Invalid value for {id} attribute",
   "errorr-solution": "Provide proper value for attribute",
   "error-help": "/errors/#1200007",
   "error-code": 1200007
  }
 ]
}
  

Struktura odpowiedzi została opisana w osobnej sekcji dokumentacji - Schematy.
Lista możliwych błędów została opisana w osobnej sekcji dokumentacji - Opis błędów

meta

Szczegóły dotyczące metadanych zostały opisanę w osobnej sekcji dokumentacji - Metadane