Dokumentacja API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna wersja 1.0

Regulamin API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna

Regulamin API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki korzystania przez Usługobiorców z usługi API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna, świadczonej drogą elektroniczną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, umożliwiającej zdalny dostęp do danych znajdujących się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dane udostępniane są poprzez REST-owe API w formacie JSON oraz XML. Korzystanie z usługi API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
 2. Usługobiorca – użytkownik korzystający z API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna.
 3. API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna - usługa sieciowa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnianiu danych znajdujących się w bazie Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna. Usługa umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych.
 4. Baza Statystyki NFZ – Refundacja Apteczna – zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujący statystyki ilości opakowań i wartości leków refundowanych przez NFZ w podziale na: produkty lecznicze, grupy ATC i obszary terytorialne aptek realizujących recepty.
 5. Dane, o których mowa w ust. 4, przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia przez apteki posiadające umowę na realizację recept refundowanych.
 6. Oprogramowanie – zewnętrzny system teleinformatyczny będący we władaniu Usługobiorcy.

II. Zasady korzystania z API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna oznacza akceptację niniejszego Regulaminu (wraz z późniejszymi zmianami).
 2. API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna nie może być wykorzystywane przez Usługobiorców do funkcjonowania Oprogramowania, które mogłyby:
  1. naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym prawa osób trzecich,
  2. naruszać dobre obyczaje,
  3. wprowadzać użytkowników w błąd,
  4. działać złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek podmiotu.
 3. Niedozwolone są działania mogące doprowadzać do „przeciążenia” API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna bądź jego nieprawidłowego działania.
 4. Niedozwolone jest modyfikowanie danych przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca wykorzystujący Oprogramowanie API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna obowiązany jest jednocześnie do informowania o źródle pochodzenia danych poprzez wskazanie adresu https://api.nfz.gov.pl/.
 6. Usługodawca obowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby zestaw metod API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna dostępnych dla Usługobiorców był wolny od błędów, z zastrzeżeniem, iż użytkowanie usługi odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy na podstawie dokumentacji, opisu i informacji udostępnionej przez Usługodawcę.
 7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna, lub naruszenia w inny sposób niniejszego Regulaminu oraz innych działań na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady Usługobiorcy.

III. Limity

 1. API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna posiada zaimplementowane mechanizmy limitowania ustawione na 10 zapytań na sekundę dla jedenego adresu IP.
 2. Mechanizm limitowania poprawnie rozróżnia adresy IP Usługobiorcy w oparciu o nagłówki HTTP:
  1. X-Real-IP
  2. X-Forwarded-For
 3. W przypadku braku ustawionych nagłówków HTTP mechanizm limitowania rozróżnia Usługobiorców po publicznym adresie IP.

IV. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna, prowadzenia prac konserwacyjnych oraz innych działań mogących powodować czasową niedostępność lub utrudnienia w korzystaniu z API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę lub osoby trzecie korzystające z Statystyki NFZ - Świadczenia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna wynikający z niezgodnego ze specyfikacją techniczną wykorzystywania API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym praw osób trzecich wynikłych z korzystania API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna spoczywa na Usługobiorcy.
 5. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna ponosi Usługobiorca.

V. Kontakt

Zgłoszenia dotyczące API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna prosimy kierować na adres api@nfz.gov.pl (podając w temacie: API Statystyki NFZ - Refundacja Apteczna Pomoc).