Dokumentacja API Terminy Leczenia wersja 1.3

Regulamin API Terminy Leczenia

Regulamin API Terminy Leczenia, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki korzystania przez Usługobiorców z usługi API Terminy Leczenia, świadczonej drogą elektroniczną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, umożliwiającej zdalny dostęp do danych znajdujących się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dane udostępniane są poprzez REST-owe API w formacie JSON oraz XML. Korzystanie z usługi - API Terminy Leczenia możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:
 1. Usługodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
 2. Usługobiorca – użytkownik korzystający z API Terminy Leczenia.
 3. API Terminy Leczenia - usługa sieciowa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnianiu danych znajdujących się w Informatorze o Terminach Leczenia. Usługa umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych.
 4. Informator o Terminach Leczenia – zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujący informacje o świadczeniach opieki zdrowotnej (procedury medyczne, programy lekowe, świadczenia w poradniach specjalistycznych, w oddziałach szpitalnych, w pracowniach diagnostycznych, w ośrodkach opieki pozaszpitalnej), dla których świadczeniodawcy prowadzą listy oczekujących. Informacje gromadzone w ramach list oczekujących obejmują w szczególności:
  • dane świadczeniodawcy,
  • dane o miejscach udzielania świadczeń,
  • liczbę osób wpisanych na listę oczekujących na świadczenie zdrowotne według stanu na koniec miesiąca,
  • datę pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia.
 5. Dane, o których mowa w ust. 4, przekazywane są do Narodowego Funduszu Zdrowia przez świadczeniodawców mających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (np. szpitale, poradnie specjalistyczne).
 6. Oprogramowanie – zewnętrzny system teleinformatyczny będący we władaniu Usługobiorcy.

II. Zasady korzystania z API Terminy Leczenia

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z API Terminy Leczenia oznacza akceptację niniejszego Regulaminu (wraz z późniejszymi zmianami).
 2. API Terminy Leczenia nie może być wykorzystywane przez Usługobiorców do innych celów funkcjonowania Oprogramowania, które mogłyby:
  1. naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym prawa osób trzecich,
  2. naruszać dobre obyczaje,
  3. wprowadzać użytkowników w błąd,
  4. działać złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek podmiotu.
 3. Niedozwolone są̨ działania mogące doprowadzić́ do „przeciążenia” API Terminy Leczenia bądź́ jej nieprawidłowego działania.
 4. Niedozwolone jest modyfikowanie danych przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca wykorzystujący Oprogramowanie API Terminy Leczenia obowiązany jest jednocześnie do informowania o źródle pochodzenia danych poprzez wskazanie adresu https://api.nfz.gov.pl/.
 6. Usługodawca obowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby zestaw metod API Terminy Leczenia dostępnych dla Usługobiorców był wolny od błędów, z zastrzeżeniem, iż użytkowanie usługi odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy na podstawie dokumentacji, opisu i informacji udostępnionej przez Usługodawcę.
 7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa API Terminy Leczenia, lub naruszenia w inny sposób niniejszego Regulaminu oraz innych działań na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady Usługobiorcy.

III. Limity

 1. API Terminy Leczenia posiada zaimplementowane mechanizmy limitowania ustawione na 10 zapytań na sekundę per jeden adres IP.

IV. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do API Terminy Leczenia, prowadzenia prac konserwacyjnych oraz innych działań́ mogących powodować́ czasową niedostępność́ lub utrudnienia w korzystaniu z API Terminy Leczenia.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę̨ lub osoby trzecie korzystające z API Terminy Leczenia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do API Terminy Leczenia wynikający z niezgodnego ze specyfikacją techniczną wykorzystywania API Terminy Leczenia.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym praw osób trzecich wynikłych z korzystania API Terminy Leczenia spoczywa na Usługobiorcy.
 5. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących API Terminy Leczenia ponosi Usługobiorca.

V. Kontakt

Zgłoszenia dotyczące API Terminy Leczenia prosimy kierować́ na adres api@nfz.gov.pl (podając w temacie: API Terminy Leczenia Pomoc).