Dokumentacja API Umowy NFZ wersja 1.2

Regulamin API Umowy

Regulamin API Umowy, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki korzystania przez Usługobiorców z usługi API Umowy, świadczonej drogą elektroniczną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, umożliwiającej zdalny dostęp do danych znajdujących się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). Dane udostępniane są poprzez REST-owe API w formacie JSON oraz XML. Korzystanie z usługi API Umowy możliwe jest wyłącznie na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

I. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Usługodawca – Narodowy Fundusz Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa.
 2. Usługobiorca – użytkownik korzystający z API Umowy NFZ.
 3. API Umowy - usługa sieciowa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnianiu danych znajdujących się w bazie Umowy. Usługa umożliwia korzystanie z interfejsu dostępowego, wykorzystującego protokół elektronicznej wymiany danych.
 4. Baza Umowy – zbiór danych znajdujący się w zasobach Narodowego Funduszu Zdrowia obejmujący informacje o zawartych umowach przez poszczególne Oddziały Wojewódzkie NFZ od 2008 roku, o których mowa w art. 135 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Do ich zakresu wchodzą informacje o każdej zawartej umowie, z uwzględnieniem maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej z zawartej umowy, rodzaju, liczby i ceny zakupionych świadczeń albo rodzaju zakupionych świadczeń, liczby jednostek rozliczeniowych (miara przyjęta do określenia wartości świadczenia opieki zdrowotnej w określonym zakresie lub rodzaju, w szczególności: punkt, porada, osobodzień) wyrażających wartość świadczenia oraz cenę jednostki rozliczeniowej, a także maksymalnej kwoty zobowiązania Funduszu wobec świadczeniodawcy wynikającej ze wszystkich zawartych umów.
 5. Oprogramowanie – zewnętrzny system teleinformatyczny będący we władaniu Usługobiorcy.

II. Zasady korzystania z API Umowy

 1. Korzystanie przez Usługobiorcę z API Umowy oznacza akceptację niniejszego Regulaminu (wraz z późniejszymi zmianami).
 2. API Umowy nie może być wykorzystywane przez Usługobiorców do funkcjonowania Oprogramowania, które mogłyby:
  1. naruszać przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym prawa osób trzecich;
  2. naruszać dobre obyczaje;
  3. wprowadzać użytkowników w błąd;
  4. działać złośliwie lub na szkodę jakiegokolwiek podmiotu.
 3. Niedozwolone są̨ działania mogące doprowadzić́ do „przeciążenia” API Umowy bądź jej nieprawidłowego działania.
 4. Niedozwolone jest modyfikowanie danych przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca wykorzystujący Oprogramowanie API Umowy obowiązany jest jednocześnie do informowania o źródle pochodzenia danych poprzez wskazanie adresu https://api.nfz.gov.pl/.
 6. Usługodawca obowiązany jest do dołożenia wszelkich starań, aby zestaw metod API Umowy dostępnych dla Usługobiorców był wolny od błędów, z zastrzeżeniem, iż użytkowanie usługi odbywa się na własne ryzyko Usługobiorcy na podstawie dokumentacji, opisu i informacji udostępnionej przez Usługodawcę.
 7. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności dotyczących bezpieczeństwa API Umowy, lub naruszenia w inny sposób niniejszego Regulaminu oraz innych działań na szkodę Usługodawcy, Usługodawca zastrzega sobie prawo do blokady Usługobiorcy.

III. Limity

 1. API Umowy posiada zaimplementowane mechanizmy limitowania ustawione na 10 zapytań na sekundę per jeden adres IP.

IV. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji do API Umowy, prowadzenia prac konserwacyjnych oraz innych działań́ mogących powodować́ czasową niedostępność́ lub utrudnienia w korzystaniu z API Umowy.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Usługobiorcę̨ lub osoby trzecie korzystające z Statystyki NFZ - Świadczenia.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do API Umowy wynikający z niezgodnego ze specyfikacją techniczną wykorzystywania API Umowy.
 4. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w tym praw osób trzecich wynikłych z korzystania API Umowy spoczywa na Usługobiorcy.
 5. Odpowiedzialność za opracowanie, eksploatację, wspieranie aplikacji wykorzystujących API Umowy ponosi Usługobiorca.

V. Kontakt

Zgłoszenia dotyczące API Umowy prosimy kierować́ na adres api@nfz.gov.pl (podając w temacie: API Umowy Pomoc).